Payment

CastingDB Payment

~ 검색어 :
번호 지급일자 배우명 성별 나이 작품명 촬영일자 지급대상액
11851 2022-07-31 이상훈 남자 27 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11850 2022-07-31 손영숙 여자 47 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11849 2022-07-31 서해진 여자 54 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11848 2022-07-31 김태근 남자 40 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11847 2022-07-31 김준환 남자 51 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11846 2022-07-31 이중현 남자 60 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11845 2022-07-31 정명진 남자 47 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11844 2022-07-31 김도형 남자 43 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11843 2022-07-31 송광주 남자 69 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11842 2022-07-31 김새롬 여자 32 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11841 2022-07-31 지영주 여자 56 [홍보영상물] 삼성 은퇴후 경력직 상담관련 홍보영상 2022-06-20 xxx,xxx원
11840 2022-07-23 남강훈 남자 31 [홍보영상물] 직접판매안심 플랫폼 바이럴 2022-07-18 xxx,xxx원
11839 2022-07-23 이준상 남자 36 [홍보영상물] 직접판매안심 플랫폼 바이럴 2022-07-18 xxx,xxx원
11838 2022-07-23 김지훈 남자 26 [홍보영상물] 직접판매안심 플랫폼 바이럴 2022-07-18 xxx,xxx원
11837 2022-07-23 조유진 여자 36 [홍보영상물] 직접판매안심 플랫폼 바이럴 2022-07-18 xxx,xxx원
11836 2022-07-23 이동희 여자 26 [홍보영상물] 직접판매안심 플랫폼 바이럴 2022-07-18 xxx,xxx원
11835 2022-07-23 유연희 여자 27 [홍보영상물] 직접판매안심 플랫폼 바이럴 2022-07-18 xxx,xxx원
11834 2022-07-20 오세득 남자 47 [기타] 강남구 소상공인 돕기 라이브커머스 (밀키트 스튜부대찌게) 2022-07-21 x,xxx,xxx원
11833 2022-07-20 김경란 여자 46 [기타] 강남구 소상공인 돕기 라이브커머스 (매트) 2022-07-20 x,xxx,xxx원
11832 2022-07-19 채연 여자 45 [기타] 강남구 소상공인 돕기 라이브커머스 (패션/모자) 2022-07-19 x,xxx,xxx원