Payment

CastingDB Payment

~ 검색어 :
번호 지급일자 배우명 성별 나이 작품명 촬영일자 지급대상액
11791 2022-05-08 이시영HG 여자 16 [광고/CF] 게임광고 2022-03-30 xx,xxx원
11790 2022-05-08 이유진CE 여자 17 [광고/CF] 게임광고 2022-03-30 xx,xxx원
11789 2022-05-08 장다솜HG 여자 17 [광고/CF] 게임광고 2022-03-30 xx,xxx원
11788 2022-05-08 이현서OZ 여자 15 [광고/CF] 게임광고 2022-03-30 xx,xxx원
11787 2022-05-08 안예진CE 여자 19 [광고/CF] 게임광고 2022-03-30 xx,xxx원
11786 2022-05-08 강민희 여자 28 [광고/CF] 게임광고 2022-03-30 xx,xxx원
11785 2022-05-08 임현세OZ 남자 15 [광고/CF] 롯데월드 부산홍보영상 2022-03-22 xxx,xxx원
11784 2022-05-08 조나단S 남자 9 [광고/CF] 롯데월드 부산홍보영상 2022-03-22 xxx,xxx원
11783 2022-05-08 변혜영 여자 37 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-24 xxx,xxx원
11782 2022-05-08 김유나 여자 25 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-24 xxx,xxx원
11781 2022-05-08 손대영 남자 36 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-24 xxx,xxx원
11780 2022-05-08 장다솜HG 여자 17 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-23 xxx,xxx원
11779 2022-05-08 전하정OZ 여자 10 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-23 xxx,xxx원
11778 2022-05-08 강명준SD 남자 9 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-23 xxx,xxx원
11777 2022-05-08 안태경 남자 42 [홍보영상물] 헬스케어 기업 사내영상 2022-03-16 xxx,xxx원
11776 2022-05-08 이규민OZ 남자 8 [방송(예능)] 벌거벗은 세계사 2022-03-15 xxx,xxx원
11775 2022-05-08 조나단S 남자 9 [방송(예능)] 벌거벗은 세계사 2022-03-15 xxx,xxx원
11774 2022-05-08 지정윤oz 여자 8 [방송(예능)] 벌거벗은 세계사 2022-03-15 xxx,xxx원
11773 2022-05-08 최예원 여자 9 [방송(예능)] 벌거벗은 세계사 2022-03-15 xxx,xxx원
11772 2022-05-08 권혁일 남자 31 [방송(시사교양)] 실화탐사대 2022-03-04 xxx,xxx원